Skip to content
Menu

Algemene voorwaarden

Stallingsvoorwaarden Oog voor Stalling per 5-7-2022

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Oog voor Stalling, als verhuurder van de stallingsruimte optreedt.

 • Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 • De stallingsovereenkomst tussen Oog voor Stalling en huurder komt tot stand na akkoord en online betaling door huurder, waarbij huurder heeft verklaard met de inhoud ervan akkoord te gaan.
 • De stallingsovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. Bij gebreke daarvan wordt de stallingsovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingsperiode.
 • Indien huurder zich schuldig maakt aan bij wet verboden handelingen, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder teruggave van resterend huurbedrag.

2. Stallingsperiode
Een stallingsperiode loopt vanaf de dag waarop u voor het eerst bij Oog voor Stalling het object ter stalling aanbiedt. Een gedeeltelijk stallingsperiode kan in overleg met Oog voor Stalling worden overeengekomen.

3. Regels
Het ter stalling aangeboden object dient u af te leveren op de door Oog voor Stalling aangegeven parkeerplaats.

 • Oog voor Stalling zorgt voor het stallen van het object. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen, mits wij in het bezit zijn van een sleutel. Er wordt rekening gehouden met de evt. stabilisatorkoppeling.
 • Indien u het object uit de bootstalling wenst op te halen, dient u dit minimaal 2 dagen van te voren te melden, met vermelding van uw naam en naam boot.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van Oog voor Stalling zich in de bootstalling te begeven, het object in of uit de bootstalling plaatsen, dan wel te verplaatsen.
 • Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk in gebruik te geven.
 • Onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object: zie punt 5.
 • Het is verboden in de stalling te roken.
 • Huurder dient gasflessen en jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het object te verwijderen alvorens deze in de stalling wordt geplaatst. Brandstoftanks van auto’s en campers, waaronder inbegrepen LPG-tanks, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op, het moment van stalling. Bij het niet voldoen hieraan, zullen alle voortvloeiende kosten voorrekening van de huurder komen.
 • Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
 • Denkt u eraan tijdig antivries in uw auto of camper te doen.
 • U stalt exclusief gebruik van energie. Indien u stroom wilt gebruiken, bent u verplicht dit vooraf bij ons te melden en krijgt u een KWh-meter van ons in bruikleen.

Het is niet toegestaan om:

 • Gasflessen, losse brandstoftanks en overige brandgevaarlijke attributen in uw object achter te laten
 • De (scheeps-)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht.
 • Accu´s (in het object) op te laden zonder direct toezicht.
 • Stroom te gebruiken zonder KWh-meter (zie 3).

4. Boot brengen
Als u uw boot wilt brengen, kunt u dat aangeven bij de boeking. Weet u het niet, bel ons dan ruim van tevoren om een afspraak te maken op tel. 06 – 39 18 79 08.

Uw schip kan uit het water worden gehaald door:

5. Onderhoud aan de boot
Gedurende de openingstijden van de stalling is huurder in de gelegenheid werkzaamheden aan de boot te verrichten in de gehele huurperiode van 9.00 tot 17.00 uur. Andere tijdstippen in onderling overleg. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • Brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn te allen tijde verboden. U kunt hiervoor de Spuit- & Reparatiebox huren, hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
 • Op zondagen en de erkende feestdagen mag niet droog worden geschuurd of anderszins stof worden geproduceerd: zondag is ‘lakdag’.
 • Machinaal schuurwerk mag uitsluitend worden verricht met stofafzuiging.
 • Voor alle werkzaamheden geldt dat de vloer wordt afgedekt met plastic.
 • Alle afval dient opgeruimd en meegenomen te worden.
 • Andere firma’s of derden mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oog voor Stalling geen werkzaamheden verrichten in de hal of op het terrein.
 • Het is huurder niet toegestaan steunen of stophout bij een boot te verwijderen.
 • Stroom te gebruiken zonder KWh-meter (zie 3).

In situaties waarin de hier genoemde bepalingen geen oplossing bieden of bij twijfel moet het stallingspersoneel worden geraadpleegd.

6. Bootstalling gesloten
Op officiële feestdagen is de bootstalling gesloten.

7. Aansprakelijkheid en verzekering
Huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object WA en casco te verzekeren.

 • Huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van huurder zelf, of iedereen die handelt in opdracht van huurder.
 • Het betreden van het terrein en de stalling geschiedt volledig op eigen risico.
 • Een object dat op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte is gebracht om te worden opgehaald, staat daar voor eigen risico van de huurder.

8. Persoonlijke bezittingen
U dient alle persoonlijke bezittingen van boord te halen. Uw boot dient leeg opgeleverd te worden. Wij zijn onder geen beding verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw persoonlijke bezittingen.

9. Betalingen
U betaalt parkeren en stalling uitsluitend vooraf met iDeal vooraf via het boekingssysteem van de website. Boxen en Spuit- & Reparatiebox in onderling overleg.

 • Oog voor Stalling heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie. Oog voor Stalling zal huurders daarvan in kennis stellen.
 • De huur van de stalling is overdraagbaar indien de huurder zijn object tijdens het stallingsperiode verkoopt. Vervanging van het gestalde object door een kleiner object leidt niet tot een gedeeltelijke terugbetaling van huur. Huurder dient elke wijziging door te geven aan Oog voor Stalling.
 • U kunt tot 24 uur vooraf annuleren, u betaalt dan alleen € 5,- administratiekosten. Binnen 24 uur moeten wij het gehele tarief bij u in rekening brengen omdat wij voor u hebben gereserveerd.

10. Aansprakelijkheid Oog voor Stalling
Oog voor Stalling stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw eigendommen.

11. Wijzigingen
Oog voor Stalling behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen tijde stilzwijgend te kunnen wijzigen.

12. Geschillen
Op de stallingsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leeuwarden.